Ghid de Autorizare Mediatori

Home »  Articole Mediere »  Ghid de Autorizare Mediatori

1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (2 voturi, media: 4.50 din 5)
Postat de ,La 2:24 pm, In Articole Mediere, Etichetat ca ,
[ Actualizat la  31.03.2013 ]Tabloul mediatorilor - Consiliul de Mediere

A. Acte necesare pentru emiterea hotărârii de autorizare, a autorizaţiei de funcţionare si a legitimatiei de mediator în vederea desfăşurării activităţii de mediere

Cerere de autorizare – original (Anexa 2), conform modelului din Anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2 se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/). Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

1) Act de identitate copie (certificată „conform cu originalul’’)

2) Certificat de naştere copie (certificată „conform cu originalul’’)

3) Certificat de căsătorie copie, dacă este cazul (certificată „conform cu originalul’’)

4) Diplomă de licenţă/titlu de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – copie legalizată.

5) Documente care atestă pregătirea ca mediator – copie (certificată „conform cu originalul’’), după caz, astfel:

  • Certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu sau Adeverinţa de examen emisă de Consiliu; sau
  • Dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliul de Mediere; sau
  • Hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art.8 şi art.72 din Legea nr.192/2006, modificată şi completată.

6) Adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de medicul de medicina muncii sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “Clinic Sănătos” şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate (trei luni) la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere – original.

7) Cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini – original.

8) Dovada vechimii în muncă copie (certificată „conform cu originalul’’)

9) Dovada achitării taxei de autorizare de 980 RON şi de 20 RON, reprezentând contravaloarea legitimaţiei de mediator, în contul Consiliului de Mediere – RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon, sau direct la casieria Consiliului.

NOTĂ:

– Potrivit Hotărârii Consiliului de Mediere nr. 723 / 23.02.2013, persoanele care doresc redactarea documentelor de autorizare în regim de urgenţă, trebuie să achite o taxă de urgenţă de 500 RON. Prevederea este valabilă de la 01.04.2013 şi face obiectul numai pentru dosarele de autorizare depuse începând cu această dată.

– Potrivit Hotărârii Consiliului deMediere nr.197 / 25.02.2012, absolvenţii cursurilor de formare în profesia de mediator care depun dosarul de autorizare în termen de 3 luni de la data promovării examenului de absolvire a cursului, beneficiază de o reducere a taxei de autorizare de 10%.10) Actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă – în două exemplare originale.

Notă: Potrivit prevederilor Art. 34, alin (2) din ROF, actul de înfiinţare a Biroului de Mediatori Asociaţi, trebuie să conţină şi un acord de asociere, încheiat între mediatorii asociaţi.

11) Dovada spaţiului pentru sediul profesional, care poate fi: contract de imprumut de folosinţă (comodat), contract de închiriere sau subînchiriere, etc. – copie (certificată „conform cu originalul’’)

12) 2 fotografii tip buletin pentru legitimaţie, prinse la inceputul dosarului.

 

B.  Acte necesare pentru înscrierea în Tabloul Mediatorilor autorizaţi

Cerere de inscriere in Tabloul Mediatorilor – original (Anexa 2B), conform modelului de pe site-ul Consiliului de Mediere (Formularul Anexa 2B se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

1) Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 2C) cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator – original (Formularul Anexa 2C se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

2) Dovada înscrierii sau a solicitării de înscriere într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii – copie (certificată „conform cu originalul’’)

3) Declaraţie pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A) – original (Formularul Anexa 2A se găseşte pe site-ul Consiliului, la adresa http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/).

 

NOTĂ:

Hotărârea Consiliului de Mediere, Autorizaţia, Legitimaţia şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor se pot solicita concomitent, cu respectarea cerinţelor de la punctele A şi B ale prezentului GHID.

Actele se pot depune la sediul Consiliului de Mediere din str. Piaţa Sfântul Ştefan, nr. 7, sector 2, Bucureşti sau expedia, la aceeaşi adresă, prin serviciile de poştă sau curierat.

Dosarul va fi înregistrat în Registrul de intrări al Consiliului de Mediere şi fiecare solicitant va primi dovada înregistrării acestuia.

Toate documentele vor fi îndosariate în dosar de carton cu şină.

Actele de autorizare se pot ridica personal, prin mandatar în baza unei procuri autentice cu mandat special în acest sens, în original sau prin curier cu plata la destinatar.

În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliul de Mediere o cerere însoţită de documente menţionate la art.43 alin 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

Pentru formularele necesare completării dosarelor de autorizare şi înscrierea în Tabloul Mediatorilor, accesaţi pe site-ul Consiliului de Mediere secţiunea FORMULARE UTILE, la adresa: http://www.cmediere.ro/formulare-utile/9/.

Pentru informaţii privind reducerile si modificările aplicate taxelor percepute de Consiliul de Mediere, accesaţi pe site-ul instituţiei, Hotărârile emise în acest scop, la adresa: http://www.cmediere.ro/informatii-de-interes-public/hotarari-ale-consiliului-de-mediere/32/.

Comments are closed.